കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ധ്വബാഹു

  സം. -ബാഹു

   • നാ. കൈ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചവന്‍
   • നാ. യന്ത്രപ്രവര്‍ത്തനംകൊണ്ടു അടുത്തുവരുന്ന ശത്രുക്കളെ കൊല്ലത്തക്കവണ്ണം നിവര്‍ത്തിനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന വലിയ തൂണ്, ശത്രുക്കളുടെനേര്‍ക്കു പ്രയോഗിക്കുന്ന പത്തു സ്ഥിരയന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. വസിഷ്ഠന് ഊര്‍ജയില്‍ ഉണ്ടായ ഏഴുപുത്രന്മാരില്‍ ഒരുവന്‍
   • നാ. രൈവമന്വന്തരത്തിലെ സപ്തര്‍ഷിമാരില്‍ ഒരാള്‍
X