കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വഭാക്ക്

    സം. -ഭാക്, -ഭാജ് "മുകളിലേക്കുപോകുന്ന"

      • നാ. ബന്ധവാഗ്നി
X