കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വഭൂമി

    സം. -ഭൂമി

      • നാ. മുകള്‍പ്പരപ്പ്, പീഠഭൂമി, അധിത്യക
      • നാ. മേല്‍നില
X