കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വമുഖ

    സം. -മുഖ

      • വി. മേല്‍പ്പോട്ടു മുഖമായുള്ള
X