കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വമുഖനക്ഷത്രങ്ങള്‍

      •   ഇരുപത്തേഴു നക്ഷത്രങ്ങളെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍ ഒരു ഭാഗം.
X