കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വമുഖി

    സം. -മുഖീ "മേലോട്ടു നോക്കുന്നവള്‍"

      • നാ. ജ്യോ. ആദിത്യന്‍ പിന്നിട്ടരാശിയും അതിന്‍റെ കേന്ദ്രരാശികളും
X