കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വമുദ്ര

    സം. -മുദ്രാ

      • നാ. ഒരു ഹസ്തമുദ്ര
X