കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വമൂലം

    സം. -മൂല

      • വി. വേരുമേലോട്ടായ. ഉദാ: ഊര്‍ധ്വമൂലമായ അശ്വത്ഥം
X