കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍ധ്വരേതസ്സ്

  സം. -രേതസ്

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെയ്തവന്‍, നൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരി, സന്ന്യാസി
   • നാ. ഭീഷ്മര്‍
X