കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വരോമാ(വ്)

    സം. -രോമന്‍

      • നാ. എഴുന്നുനില്‍ക്കുന്ന രോമങ്ങളോടുകൂടിയവന്‍
      • നാ. കുശദ്വീപിലെ ഏഴു സേതുശൈലങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X