കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വവര്‍ത്മാ(വ്)

    സം. -വര്‍ത്മന്‍

      • നാ. അന്തരീക്ഷം, ആകാശം
X