കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വശോധന

    സം. -ശോധനാ

      • നാ. ഛര്‍ദിക്കല്‍, ഛര്‍ദി, വമനം
X