കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വശ്വാസം

    സം. -ശ്വാസ

      • നാ. ഊര്‍ധ്വന്‍, മരണവായു
X