കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വാംഗം

    സം. -അംഗ

      • നാ. ശിരസ്സ്
      • നാ. ശരീരത്തിന്‍റെ മേല്‍ഭാഗം
X