കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ധ്വായനന്‍

    സം. -അയന<അയ്

      • നാ. മുകളിലേയ്ക്കു പോകുന്നവന്‍, ഉദ്ഗമനം ചെയ്യുന്നവന്‍, ഊര്‍ധ്വായനന്മാര്‍ (പുരാണ.) = പ്ലക്ഷദ്വീപത്തിലെ വൈശ്യഗണം
X