കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍ന്നു

    സം. ഊരുക

      • ക്രി. ഭൂ.കാ.. ഊരിവീണു, വഴുതി വീണു
X