കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉരപ്പന്‍

  ഉരപ്പ്-അന്‍

   • നാ. കരപ്പന്‍
   • നാ. പാക്ക്
   • നാ. (പാക്ക് മുതലായവ) ഉരയ്ക്കാനുള്ള ഉപകരണം
   • നാ. കുതിരച്ചീപ്പ്
 2. ഊര്‍പ്പന്‍

   • നാ. ഊരം
X