കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍പ്പള്ളി

    ഉര്‍-പള്ളി

      • നാ. നായാട്ടുകാര്‍ക്ക് ഊരില്‍ പ്രത്യേകമുള്ള കെട്ടിടം
X