കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍പ്പഴശ്ശി

    ഊര്‍-പഴശ്ശി

      • നാ. വടക്കേ മലബാറിലെ ഒരു അമ്പലം, ഊര്‍പ്പിഴച്ചിക്കാവ് (ചിറയ്ക്കല്‍ താലൂക്കില്‍)
      • നാ. ഒരു തെയ്യക്കോലം
X