കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍മാങ്കണ്ണി, ഉറുമാങ്കണ്ണി

    ഊര്‍മ്മാന്‍-കണ്ണി

      • നാ. ഓലക്കാലിന്‍റെ ഇരുവക്കിലുമുള്ള നേര്‍ത്ത ബലമുള്ള നാര്
X