കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍മാന്‍പുഴു

    ഊര്‍മ്മാന്‍-പുഴു

      • നാ. തടികള്‍തുളച്ച് അതില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം പുഴു
X