കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍മി

  സം. ഊര്‍മി

   • നാ. ഒഴുക്ക്
   • നാ. തിര, ഓളം
   • നാ. വസ്ത്രത്തിന്‍റെ ചുളിവ്, ഞൊറി
   • ആല. ശോകം, മോഹം, ജര, മൃത്യു, വിശപ്പ്, ദാഹം എന്നീ വികാരങ്ങള്‍
X