കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍മിക

  സം. ഊര്‍മികാ

   • നാ. മോതിരം
   • നാ. ചെറിയതിര
   • നാ. മുണ്ടിലെ ചുളുക്ക്
   • നാ. തേനീച്ചയുടെ മുഴക്കം
X