കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍മിമാല

    സം. ഊര്‍മി-മാല

      • നാ. തിരമാല, ഒന്നിനുപുറകേ ഒന്നായി വരുന്ന തിരകള്‍
      • നാ. ഒരു സംസ്കൃത വൃത്തം
X