കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍മിമാലി

    സം. ഊര്‍മി-മാലിന്‍

      • നാ. തിരമാലയുള്ളത്, സമുദ്രം
X