കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍മിള

  സം. ഊര്‍മിലാ

   • നാ. ജനകന്‍റെ പുത്രി, ലക്ഷ്മണന്‍റെ ഭാര്യ
   • നാ. ഒരു ദന്ധര്‍വസ്‌ത്രീ, സോമദയുടെ മാതാവ്
   • നാ. പുരാണപ്രസിദ്ധമായ ഒരു നദി
X