കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍മ്യ

    സം. ഊര്‍മ്യ

      • വി. തിരയെ സംബന്ധിച്ച, തിരയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തിരപ്പുറംപോലെ ഉയര്‍ന്നും താണുമുള്ള
X