കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊര്‍വം

  സം. ഊര്‍വ

   • നാ. സമുദ്രം
   • നാ. മേഘം
   • നാ. ബഡവാഗ്നി
X