കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉര്‍വാരു

  സം. ഉര്‍വാരു

   • നാ. വലിയ വെള്ളരി
 2. ഊര്‍വാരു, -വാലു

  സം. ഊര്‍വാര്യ

   • നാ. ഉര്‍വാരു, വെള്ളരി
 3. വലു1

   • നാ. ഒഴുക്ക്
   • നാ. കൊതുക്
 4. വലു2

   • വി. വലിയ, ബലത്ത
X