കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊര്‍വേലിച്ചാട്ടം

    ഊര്‍-വേലി-ചാട്ടം

      • നാ. പയ്യന്നൂര്‍ ചാലിയത്തെരുവിലെ കലശം എന്ന ഉത്സവം സംബന്ധിച്ച് അവസാനദിവസം നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്
X