കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉരവ്

   • നാ. ഉരയല്‍, ഉരഞ്ഞുപോകല്‍, തേയ്മാനം
   • നാ. ഉരഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വ്രണം
 2. ഊര്‍വ1

  സം. ഊര്‍വ

   • വി. വലിയ, വര്‍ധിച്ച, വിപുലമായ
 3. ഊര്‍വ2

   • നാ. ഊരുന്നജന്തു, ഇഴയുന്നജന്തു
X