കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറല്‍ക്കാടി, -റക്കാടി

    ഊറല്‍-കാടി

      • നാ. അരികഴുകിയ വെള്ളത്തിന്‍റെ ഊറല്‍
      • നാ. കോട, പുളിപ്പിച്ച അരിക്കാടി
X