കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറല്‍പാറ

    ഊറല്‍-പാറ

      • നാ. ജൈവ പദാര്‍ഥാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പാറ
X