കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറാന്‍

      • നാ. തടി തുരന്നുതിന്നുന്ന പുഴു
      • നാ. ഊറള്‍
X