കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉറല്‍

   • നാ. ഉറള്‍പ്പൊടി
   • നാ. ഉറള്‍പ്പുഴു
 2. ഊറല്‍

   • നാ. ഊറ്റ്
   • നാ. ഊറിവരുന്ന ദ്രാവകം
   • നാ. ദ്രാവകത്തിന്‍റെ അടിയില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പദാര്‍ഥം
 3. ഊറല്‍ മണ്ണ്

  ഊറല്‍-മണ്ണ്

   • നാ. എക്കല്‍, വണ്ടല്‍ എന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ്
 4. ഊറാല

  സുറി.

   • നാ. ഊറാറ
 5. ഊറാറ, ഊറാല

  സുറി.

   • നാ. കുര്‍ബാനസമയത്ത് ക്രസ്തവ വൈദികന്‍ കൈയുടെ മണിബന്ധത്തിന്മേല്‍ ഇടുന്ന പ്രത്യേക വസ്ത്രം
X