കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊറാവ്

   • നാ. "ഊറുന്നത്, പട്ടയ്ക്കുകൊഴുപ്പുള്ളത്". കുളമാവ്
 2. ഉറവ, ഉറവ്

   • നാ. ഊറ്റ്
 3. ഉറവ്

  ത. ഉറവി<ഉറക്കുക2 "ഉറന്നു വരുന്നത്"

   • നാ. ഊറ്റ്, ഭൂമിയുടെ അന്തര്‍ഭാഗത്തുനിന്നു പൊന്തിയൊഴുകുന്ന വെള്ളം, ഉറവ
   • ആല. ഉദ്പത്തി, ഉദ്ഭവസ്ഥാനം
   • നാ. സ്നേഹം, ബന്ധുത്വം
   • നാ. ഉണര്‍ച്ച, ഉണര്‍വ്, ഉറച്ചില്‍
   • നാ. വിശ്വാസം, നിശ്ചയം, ഉറപ്പ്
   • നാ. ഊറ്റം, ശക്തി
X