കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറീംതുമ്മീം

    ഹീ.

      •   ബൈബിളിലെ പുറപ്പാടില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു പദസംഘാതം. (ഇതിനു വെളിപാട്, സത്യം അഥവാ കളങ്കം, നിഷ്കളങ്കം അഥവാ മരണം, ജീവന്‍ അഥവാ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നീയര്‍ഥങ്ങള്‍.).
X