കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊറുക

   • ക്രി. ദ്രവപദാര്‍ഥം പൊടിഞ്ഞു പുറപ്പെടുക, ഇറ്റിറ്റുവരിക, ഉറവെടുക്കുക
   • ക്രി. ചുരക്കുക (മുലയില്‍ പാലെന്നപോലെ)
   • ക്രി. (മോശപ്പെട്ടകടലാസില്‍) മഷിപരക്കുക
 2. ഉറുക

  പ.മ.

   • ക്രി. വസിക്കുക
   • ക്രി. ചേരുക, ഒന്നിച്ചു വര്‍ത്തിക്കുക
   • ക്രി. ഉള്ളതായിത്തീരുക, സംഭവിക്കുക. (നാമത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍ ചേര്‍ത്തു സാധാരണപ്രയോഗം). ഉദാ: അറിവുറുക = അറിയുക, ഇടര്‍ ഉറുക = ദു:ഖിക്കുക
   • ക്രി. എത്തിച്ചേരുക, പ്രാപിക്കുക
X