കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറുകാലം

      • നാ. ഒരു മര്‍മം (കീഴ്ചുണ്ടിനു താഴെ)
X