കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉടന്‍1

  ത. ഉടന്‍

   • അവ്യ. പെട്ടെന്ന്, അതേ (ഇതേ) ക്ഷണത്തില്‍, ആ (ഈ) നിമിഷത്തില്‍
   • അവ്യ. കൂടെ, ഒരുമിച്ച്, ചേര്‍ന്ന്
 2. ഉടന്‍2

   • നാ. പ്രാവശ്യം, തവണ
 3. ഊറ്റന്‍

   • നാ. ഊറ്റമുള്ളവന്‍, ശക്തന്‍, ഊറ്റക്കാരന്‍
X