കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറ്റവാക്ക്

    മ. ഊറ്റം-സം.വാക്

      • നാ. ഊറ്റം പറച്ചില്‍, വമ്പുപറച്ചില്‍, വലിപ്പം പറച്ചില്‍
X