കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറ്റുക

      • ക്രി. വാഎക്കുക, ജലാംശം വാര്‍ന്നു പോകത്തക്കവണ്ണം ചെയ്യുക, അരിക്കുക
      • ക്രി. ഓഴിക്കുക, പകരുക
      • ക്രി. ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക, ബാക്കിവയ്ക്കാതെ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുക, പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുക
X