കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറ്റുകുഴി

    ഊറ്റ്-കുഴി

      • നാ. ജലം ഊറിക്കൂടിനില്‍ക്കുന്ന കുഴി
X