കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊറ്റുപുരവ്

    സം. ഊറ്റ്-പരവ്

      • നാ. ഊറ്റുവെള്ളംകൊണ്ട് നനയ്ക്കപ്പെട്ട പാടം
X