കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉളം

   • നാ. ഉള്ളം (കവിതയില്‍)
 2. ഊളം, ഊളന്‍കൊടി

   • നാ. ഒരുതരം മരം
   • നാ. ഒരുതരം വള്ളിച്ചെടി, കറുത്ത ഓടല്‍, പേയോടല്‍
X