കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉളന്‍

  പ.മ. ഉള്-അന്‍

   • നാ. ഉണ്ടായവന്‍, ജനിച്ചവന്‍, (സ്‌ത്രീ.) ഉളവള്‍. (ബ.വ.) ഉളര്‍
   • നാ. സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവന്‍, സന്നിഹിതന്‍, വര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍
   • നാ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആള്‍
   • നാ. ഉള്ളവന്‍, ആഖ്യതമായും പ്രയോഗം
 2. ഊളന്‍

   • നാ. കുറുനരി, കുറുക്കന്‍, കാടന്‍, സൃഗാലന്‍
   • നാ. സൂത്രശാലി, കുരുട്ടുബുദ്ധിക്കാരന്‍
X