കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊളന്‍തകര

    ഊളന്‍-തകര

      • നാ. മഞ്ഞപ്പൂക്കളുള്ള ഒരു ചെടി, ഒരു തരം തകര
X