കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊളന്‍പാക്ക്

    ഊളന്‍-പാക്ക്

      • നാ. ഊളന്‍ തിന്നിട്ട് വിസര്‍ജിക്കുന്ന ഒലട്ടിപ്പനയരി
X