കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഊളയിടുക

    സം. ഊള-ഇടുക

      • ക്രി. ഊളിയിടുക; മുക്കിളിയിടുക
X