കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊളയ്ക്കുക

   • ക്രി. ഊതിവീര്‍ത്തിരിക്കുക
 2. ഉളയ്ക്കുക

   • ക്രി. ശബ്ദിക്കുക, കൂവുക
   • ക്രി. പന്തുകളിക്കുക
X